תקנון תנאי השימוש

אתר ההרשמה לשנת שירות בתנועת הצופים פותח לשימוש התנועה והחברים בה ומיועד לביצוע הרשמה עבוד תהליך המיון לשנת שירות.

בכניסתך לאתר הנך מביע/ה את הסכמתך לכל תנאי התקנון. באם אחד מהתנאים המפורטים להלן אינו מקובל עליך, הנך מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר. השימוש באתר הינו באחריותו/ה הבלעדית של המשתמש/ת. המשתמש/ת נדרש/ת לעשות שימוש רגיל וסביר באתר ובכל מקרה לא לעשות בו כל שימוש שלא הותר במפורש על ידי בעל האתר או לנצלו לכל מטרה הנוגדת כל דין.  

השימוש באתר, יהיה על פי הרשמה מראש. תנועת הצופים רשאית לבטל כל זכות שימוש, ככל שניתנה, בכל עת וללא כל צורך בהנמקה או בהודעה אם תמצא כי נעשה שימוש בלתי ראוי באתר על ידי המשמש ו/או שלא בהתאם לכללי תקנון זה.  

פרטיות ושימוש במידע: מידע שימסר על ידי המשתמש/ת במסגרת השימוש באתר זה יישמר מאובטח בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. תנועת הצופים תנקוט בכל האמצעים המקובלים והסבירים לדאוג לאבטחת המידע ושמירה על סודיותו ומניעת העברת פרטי הגולש/ת לצד שלישי אלא אם ניתנה הסכמת המשתמש מראש. התנועה כאמור תנקוט בכל האמצעים המקובלים והסבירים על מנת לשמור על פרטיותם/ן של הגולשים/ות ועל מידע המאוחסן באתר ההרשמה לשנת שירות. יחד עם זאת, אין באפשרותה של התנועה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור באתר ההרשמה לשנת שירות.

לפיכך, תנועת הצופים לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא של מידע שנמסר לה במסגרת הרישום עקב פריצה או חדירת האבטחה מטעם צד ג' שנגרמה על אף נקיטת האמצעים הסבירים. כאמור לעיל, בהרשמתך לאתר הנך מוותר/ת בזאת על כל תביעה ו/או טענה נגד התנועה אם וככל שכתוצאה מפריצה או חדירה כאמור יגיע מידע אודותיך המופיע באתר לגורם אחר זולת התנועה או תיפגע איכות פעילותך באתר.  משתמש/ת אשר אינו/ה מעוניין/ת כי מידע מסוג כלשהו ייאסף וייאגר באתרנו, מתבקש/ת לא להשתמש באתר.  המשתמש/ת באתר מודע/ת ומאשר/ץ כי התנועה תעשה שימוש בכתובת המייל והנתונים האחרים שניתנו על ידי המשתמש/ת בעת ההרשמה לצורך פעילות ושימוש התנועה. במידה ונרשם יהיה מעוניין להסיר את פרטיו יהיה עליו לשלוח על כך בקשה בכתב לכתובת מייל : derech@zofim.org.il.

קניין רוחני: זכויות יוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה, לרבות בתכנים הכלולים בו ובשמו, המוגנים בין היתר על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח, 2007 שייכים לתנועת הצופים. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך אישור מפורש מראש ובכתב מתנועת הצופים.

התנועה תהא רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר.